श्याम पेठकर

श्याम पेठकर

गावाकडचं भूत

गावाकडचं भूत

मांगच्या टायमाले म्या तुमाले सांगलं होतं का म्होरच्या टायमाले गावाकडचे भूतं सांगन म्हनून. आता आपन गावाकडं जातो ना तवा ध्यानात...