मुकेश माचकर

मुकेश माचकर

भस्मासुर उलटतातच, त्यांना पोसतानाच विचार करावा…

भस्मासुर उलटतातच, त्यांना पोसतानाच विचार करावा…

‘आम्ही सोविएत फौजांशी लढत होतो, तेव्हा अमेरिका आम्हाला स्वातंत्र्ययोद्धे मानत होती, आम्हाला मदत करत होती. आम्ही अमेरिकेच्या अतिक्रमणाशी लढायला लागलो,...